Shamsur Rahman Faruqi's Photo'

Shamsur Rahman Faruqi

1935 - 2020 | Allahabad, India

Poet, fiction writer and one of the leading Urdu critics

Poet, fiction writer and one of the leading Urdu critics

E-book of Shamsur Rahman Faruqi

Books on Shamsur Rahman Faruqi

9

Jadeed Urdu Tanqeed Ka Tajziyati Mutala

Shamsur Rahman Farooqi Ke Khususi Hawale Se

1998

Kai Chand The Sar-e-Aasman

Ek Tajziyati Mutala

2017

Shamsur Rahman Farooqi

Shakhsiyat Aur Adabi Khidmat

1994

Shamsur Rahman Farooqi Ki Tanqeed Nigari

2007

Shamsur Rahman Farooqi Mahw-e-Guftugu

Volume-001

2004

Shamsur Rahman Faruqi: Hayat Nama

2003

Shams-ur-Rahman Farooqi

Sher Gher Sher aur Nasr Ki Roshni Men

1994

Karwan-e-Adab

Shamsur Rahman Farooqi, Ek Roshan Kitab : Shumara Number-012

Semahi Alfaz

July,August,Septmber:Shamsur Rahman Faruqi Number