آفاق فاخری (11)

1956   |   جلال پور

آفاق فاخری
باعتبار : عنوان
  • عنوان
  • سال
  • مصنف

آثار و باقیات

  

2006

برگ و ساز

فاخر جلال پوری

1993

دانائے سبل ﷺ

فاخر جلال پوری

2007

خاتون جنت

  

2005

لب فرات

فاخر جلال پوری

1987

نقدونوا

آفاق فاخری

2009

نگار غزل

فاخر جلال پوری

2012

سخن آثار

آفاق فاخری

2011

والفجر

آفاق فاخری

2015

زیتون کے سائے

فاخر جلال پوری

2015

ذکر عائشہ

فاخر جلال پوری

2010