Yasir Khan's Photo'

Yasir Khan

1986 | Delhi, India