Abu Mohammad Sahar's Photo'

Abu Mohammad Sahar

1930 - 2002 | Bhopal, India

Prominent critic and poet, authored a number of books

Prominent critic and poet, authored a number of books

Books by Abu Mohammad Sahar

20

Adabi Tahqeeq-o-Tanqeed

2002

Barg-e-Ghazal

1981

Barg-e-Sahar

2002

Ghalibiyat Aur Ham

1994

Ghalibiyat Ke Chand Mabahis

1973

Hindi-Hindawi Par Ek Nazar Aur Dusre Mazameen

1999

Mutala-e-Ameer

2008

Mutala-e-Ameer

1965

Mutala-e-Ameer

1965

Mutala-e-Ameer

1965

Tanqeed-o-Tajziya

1961

Tanqeed-o-Tajziya

1960

Tanqid-o-Tajzia

1962

Urdu Imla Aur Uski Islah

2004

Urdu Imla Aur Uski Islah

1982

Urdu Mein Qaseeda Nigari

2010

Urdu Mein Qaseeda Nigari

1957

Urdu Qaseeda Nigari

2012

Urdu Rasm-ul-Khat Aur Imla Ek Muhakma

1999

Zaban-o-Lughat

1983