noImage

Kareemuddin

E-book of Kareemuddin

Books by Kareemuddin

11

Deccan Ki Tareekhi Kahaniyan

1934

Insha-e-Urdu Nastaliq

Kareem-ul-Lughaat

1861

Kareem-ul-Lughaat

1861

Kareem-ul-Lughaat

1987

Karimul-Lughaat

1896

Qawaid-ul-Mubtadi

1862

Tabqat-e-Shora-e-Hind

1983

Tazkira Tabkat-us-Shora-e-Hind

1967

Urdu Ka Pahla Novel Khatt-e-Taqdeer

1965

Compiled by Kareemuddin

1

Urdu,Karachi

Ameer Minai Ki Ek Ghair Matbua Asihqana Masnavi : July-October : Shumara Number-003,004

1960