Mohammad Sohail Umar's Photo'

Mohammad Sohail Umar

E-book of Mohammad Sohail Umar

Compiled by Mohammad Sohail Umar

15

Iqbal Shanasi

2006

Iqbaliyat Ke Sau Saal

2007

Iqbaliyat Ke Sau Saal

Muntakhab Mazameen

2002

Maqalat-e-Jawed

2011

Maqalat-e-Siraj-e-Muneer

2010

Mayara Bazm Bar Sahil Ki Aanja

2006

Takhliqi Amal Aur Usloob

1989

Iqbaliyat,Pakistan

July-September: Shumara Number-002

2006

Iqbaliyat,Pakistan

July-September: Shumara Number-003

2004

Iqbaliyat,Pakistan

January-March: Shumara Number-001

2004

Iqbaliyat,Pakistan

January-March: Shumara Number-001

2011

Iqbaliyat,Pakistan

January-March: Shumara Number-003

2007

Riwayat

Part-003

1986

Riwayat

Part-004

1987

Riwayat

Part-002

1985