Nazms on Humour

KHamoshi

agarche ye jahan-e-rang-o-bu hai

Ghaus Khah makhah Hyderabadi

di gai hai

hamein jo zindagi di gai hai

Ghaus Khah makhah Hyderabadi
Speak Now