noImage

Sabir Shah Sabir

1971 | Buldhana, India

amn qatl ho gayā jab se

shahr ab bad-havās rahtā hai

amn ka qatl ho gaya jab se

shahr ab bad-hawas rahta hai