Shyam Sundar Nanda Noor's Photo'

श्याम सुन्दर नंदा नूर

1950 | दिल्ली, भारत