Sohan Rahi's Photo'

Sohan Rahi

1936 | London, United Kingdom