Taj Payami's Photo'

Taj Payami

1940 | Bhojpur, India