Poets/Writers From Panipat

Total: 29

Rasikh Dehlvi

1863 - 1907

Ram Riyaz

1933 - 1990

Rahman Nayyar

1939 - 2009

Speak Now