Haleem Sabir's Photo'

Haleem Sabir

1945 | Kolkata, India