Jafar Tahir's Photo'

Jafar Tahir

1917 - 1977 | Pakistan