Shakir Husain Islahi's Photo'

Shakir Husain Islahi

1979 | Moradabad, India