Shamsher Bahadur Singh's Photo'

Shamsher Bahadur Singh

1911 - 1993 | Ahmedabad, India