Vinod Kumar Tripathi Bashar's Photo'

Vinod Kumar Tripathi Bashar

1957 | Mumbai, India