Kunwar Mahendra Singh Bedi Sahar's Photo'

Kunwar Mahendra Singh Bedi Sahar

1909 - 1992 | Delhi, India