Basir Sultan Kazmi's Photo'

Basir Sultan Kazmi

1953 | Manchester, England

Modern Urdu poet & son of well known poet Nasir Kazmi

Modern Urdu poet & son of well known poet Nasir Kazmi

Books by Basir Sultan Kazmi

4

Bisat

1987

Bisat

1988

Mauj-e-Khayal

1997

Shajar Hone Tak

Kulliyat-e-Basir Sultan Kazmi

2015

Compiled by Basir Sultan Kazmi

4

Intekhab-e-Insha

1991

Intikhab-e-Meer

2001

Intikhab-e-Nazeer

2003

Intikhab-e-Wali

1991

Donated by Basir Sultan Kazmi

1

Kulliyat-e-Nasir Kazmi

1957