Bhaskar Shukla's Photo'

Bhaskar Shukla

1993 | Gandhinagar, India