Mumtaz Malik's Photo'

Mumtaz Malik

1971 | Paris, France