کتاب 3

آئینہ دل

 

1979

آئینۂ دل

 

1979

روح دل

 

1998

 

"حیدر آباد" کے مزید شعرا

  • جلیل مانک پوری جلیل مانک پوری
  • ولی عزلت ولی عزلت
  • امیر مینائی امیر مینائی
  • صفی اورنگ آبادی صفی اورنگ آبادی
  • مخدومؔ محی الدین مخدومؔ محی الدین
  • مصحف اقبال توصیفی مصحف اقبال توصیفی
  • شفیق فاطمہ شعریٰ شفیق فاطمہ شعریٰ
  • خورشید احمد جامی خورشید احمد جامی
  • ریاست علی تاج ریاست علی تاج
  • امجد حیدر آبادی امجد حیدر آبادی