Bashir Badr's Photo'

Bashir Badr

1935 | Bhopal, India

Books by Bashir Badr

8

Aas

1993

Aas

1993

Azadi Ke Baad Ki Ghazal Ka Tanqidi Mutala

1981

Basheer Badr ki Ghazalen

2001

Ghazal Universe

2003

Ikai

1969

Image

1973

Nai Awaz

Books on Bashir Badr

7

Aligarh Magazine

Ghalib Number

1969

Aligarh Magazine

Ghalib Number

1969

Aligarh Megzeen (Ghalib No)

Shumara Number-000

1969

Basheer Badr: Fan-o-Shakhsiyat

1988

Dr۔ Basheer Badr Ki Shayari

2005

Fikr-o-Agahi,Delhi

November-July

1988

Ghazal Ka Aham Mod: Basheer Badr

2010