Bashir Badr's Photo'

Bashir Badr

1935 | Bhopal, India

Books by Bashir Badr

7

Aas

1993

Azadi Ke Baad Ki Ghazal Ka Tanqidi Mutala

1981

Basheer Badr Ki Ghazlen

2001

Ghazal Universe

2003

Ikai

1969

Image

1973

Nai Awaz

Books on Bashir Badr

4

Basheer Badr

Fan-o-Shakhsiyat

1988

Dr۔ Basheer Badr Ki Shayari

2005

Fikr-o-Agahi,Delhi

November-July

1988

Ghazal Ka Aham Mod: Basheer Badr

2010

Compiled by Bashir Badr

3

Aligarh Magazine

Ghalib Number

1969

Aligarh Magazine

Ghalib Number

1969

Aligarh Megzeen (Ghalib No)

Shumara Number-000

1969