Bashir Badr's Photo'

Bashir Badr

1935 | Bhopal, India

E-Books by Bashir Badr6

Aas

1993

Azadi Ke Baad Ki Ghazal Ka Tanqidi Mutala

1981

Basheer Badr ki Ghazalen

2001

Ikai

1969

Image

1973

Nai Awaz

E-Books on Bashir Badr5

Aas

1993

Basheer Badr: Fan-o-Shakhsiyat

1988

Dr۔ Basheer Badr Ki Shayari

2005

Ghazal Ka Aham Mod: Basheer Badr

2010

Ghazal Universe

2003

Editor Ebook 4

Aligarh Magazine

Ghalib Number

1969

Aligarh Magazine

Ghalib Number

1969

Aligarh Megzeen (Ghalib No)

Shumara Number-000

1969

Fikr-o-Agahi,Delhi

Basheer Badr Number: November-July

1987-1988